Гербы Ё

     
   
Ёкота Ёкосэ Ёнэкура Ёрифудзи
Вассалы Такэда Самураи провинции Мусаси Вассалы Такэда Самураи провинции Харима
     
Ёсида Ёсими Ёсиока Ёкодакэ
Самураи провинции Идзумо Вассалы Мори Вассалы Отомо Вассалы Оути, Отомо
   
Ёнэхара Ёнэ Ёкояма  Ёда 
Вассалы Амако Вассалы Токугава Вассалы Маэда Самураи провинции Синано